Вие сте тук: СНЦ Сдружение "Инсайт"

Logo

Добре Дошли!

Сдружение „Инсайт” е доброволно и неправителствено, неполитическо сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност, изразяваща се в работа с хора, като съдейства за опазване и укрепване на психическото здраве, утвърждаване на човешката нравственост, дейности по интеграция, съвместна работа с институции и организации.

Основните цели на Сдружението са свързани с предоставянето на възпитателни и образователни услуги:

Да подкрепя, утвърждава и развива демократичните ценности и прояви на гражданското общество и защитава свободата, достойнството и самочувствието на децата, младите, както и на уязвими и рискови общности.
Да подпомага личностната реализация и повишава качеството на живот на децата, младите хора, хората с увреждания и други уязвими социални групи и създава жизнени и устойчиви структури за функциониране на социални дейности.
Да осигурява дейности за социално включване и съдейства за увеличаване на възможностите за обществена ангажираност, професионално-творческо развитие и трудова заетост.
Да оказва специализирана помощ в областта на диагностика на личността и личностните разстройства, развитие на уменията за самопредставяне, мотивация за работа и мобилизиране на ресурсите за личностното разгръщане; консултации по кариерно развитие, развитие на комуникативни умения, подбор на персонала; възпитание в толерантност и докосване до изкуството и занаятите с цел превенция на рисковото поведение.
Сдружение „Инсайт” организира, администрира и провежда тренинги, професионални обучения и обучения по ключови компетентности по различни програми и мерки.

Във всички дейности на Сдружение „Инсайт” участват и младежи със специални потребности. Спомагането за решаването на техните проблеми е било и продължава да бъде наш основен приоритет.

Сдружение „Инсайт” има няколкогодишен опит в изготвянето и управлението на проекти по Програмата “Младежта в действие” , която в новия програмен период се преименува на „Еразъм плюс“. В началото стартирахме с реализирането на няколко младежки инициативи, които породиха голям интерес в област Смолян.

Чрез дейностите до момента ние привлякохме много съмишленици и доброволци, чрез които обогатяваме дейността си. Те са движещият фактор и капацитет на организацията. Това ни стимулира да продължим нашата дейност и да я развиваме. Ресурсът от младежи дадоха идеята да разширим дейността си отвъд пределите на нашата страна.

До момента в дейности и мероприятия на сдружението са участвали повече от 150 младежи от Област Смолян. В офиса на Сдружение „Инсайт” работят трима доброволци, те активно поддържат връзка с останалите младежи – дават им актуална информация за програми и мерки, инициативи и мероприятия в зависимост от техните интереси.

Сдружение „Инсайт” способства за развитието на младите хора, като ги подпомага да развият своите физически, творчески и духовни качества за добри граждани на Република България. Стремим се към:
  • Създаване на условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на разбирателството и приятелството между младите хора в региона;
  • Организиране на алтернативни младежки и граждански форми и дейности за ангажиране на свободното време;
  • Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на прояви за популяризирането на творчеството на млади таланти;
  • Подпомагане на успешната Европейска интеграция на страната.
Организацията разполага с дипломиран психолог. Работи съвместно добре с много други НПО и читалища в градовете, където има основани клубове, и в населените места близо до тях.
Нашата организация е отворена за набиране на нови членове и съмишленици, които да отстояват нашите насоки за развитие:
Да се осъществят редица изследвания, обучения и съвместни съдействия с местната власт по въпроси от обществен интерес.
Да се развие солидарност и да се насърчи толерантност сред обществото с оглед стимулиране на социалното единство в Европейския съюз.
Да се окуражава участието на обществеността и укрепване на връзките между местните групи, училища, бизнес и общински власти.
Да се стимулира участието на младите хора за включване в дейности, свързани с личностното и социалното им развитие, и дейности за социална адаптация.
Да се осъществява активна работа за устойчиво демократично обществено развитие и утвърждаване принципите на гражданското общество.
Да се работи за предприемане на действия и мерки за възстановяване и подобряване на качествата на околната среда.
Да се подобри благосъстоянието на хората с увреждания – тяхното приемане и намиране на мястото в едно семейство, в един кръг от съученици, колеги, приятели, част от средата и общността, в която живеят.
Да се осигури включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за деца и младежи с увреждания.
Да се противодейства на негативни социални явления, разпространяващи се в младежка среда, като: престъпност, агресия, наркомания, проституция, ксенофобия и др.