Вие сте тук: СНЦ Сдружение "Инсайт" > Международна дейност

Международна дейност
Една от основните цели на проектите, разработвани от Сдружение "Инсайт", е да формират европейско съзнание и чувство за пълноправно участие на младежите в живота на Европейския съюз. Бъдещето на всяка общност е в младите хора. Ето защо усилието на всички трябва да бъдат насочени към тяхното обучение, подготовка и социална реализация. Програмата "Младежта в действие", която в новия програмен период се преименува на "Еразъм плюс", е насочена в тази посока, тя дава шанс на много млади хора. Това, че приоритет в нейните цели е включването на млади хора, показва нейната изключително хуманна и демократична идея и насоченост. Ето защо и нашите проекти са пряко свързани с активна работа и сътрудничество с тази програма.

По този начин Сдружение "Инсайт" затвърждава и популяризира европейските ценности – зачитане правата на всички членове на голямото европейско семейство без значение пол, възраст, раса, физическо или психично развитие и други; обръщане внимание към човешките ценности; признаване интересите на отделните личности; признаване на неотменното право на пълна самореализация, правото на свободен избор на пътища и средства за осъществяването в съответствие със собствения физически, интелектуален и емоционален потенциал. Всичко това без съмнение води до позитивна промяна в общественото съзнание.

От гледна точка на факта, че България е нов член в Европейския съюз, считаме, че проектите ни са насочени към засилване на европейското гражданство чрез взаимно опознаване на българската култура и културата на партниращите страни в тази насока.

В началото на 2013 година ние решихме да разширим дейността на Сдружение "Инсайт" и реализирахме успешно първия си опит в областта на доброволческата служба. Поради тази причина проектът „На общия път към успеха“ даде безценен опит за организацията ни, който се надяваме да бъде успешно продължен и занапред. Очакванията ни бяха оправдани напълно – в крайна сметка успяхме да осъществим всички набелязани цели, които планувахме. Освен личния опит за сдружението ни, има и още един качествено важен резултат, който ще е огромен успех за бъдещи дейности – доброто партньорство с изпращащите организации, което се надяваме да бъде основа и за други проекти в рамките на целите и приоритети на програмата "Еразъм плюс".

Проект BG13/A2/324/R2 – „На общия път към успеха"

Проектът даде възможност на участващите доброволци да бъдат включени в съвместната дейност на организацията ни с Ресурсен център към Регионален инспекторат по образование – Смолян, Съюз на инвалидите гр. Смолян и Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”. Проектът беше насочен към формиране на толерантност и емпатия към различните сред младите хора и промяна на нагласите в общността към хората с увреждания и повишаване имиджа на местните институции и организации. Основен метод за работа беше Workshop. Целта бе чрез различни дейности и арттерапевтични занимания на доброволците в организациите партньори да се работи системно за възпитаване у младите хора на способност да приемат разликите и отправяне на послание за приятелство към останалите младежи. Дейностите по проекта се проведоха в областния град Смолян. В него взеха участие 24 доброволци от Турция, Испания и Полша за два месеца.

ПРОЕКТ BG13/А2/324/R2
„НА ОБЩИЯ ПЪТ КЪМ УСПЕХА”
Програма „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”

Дейност 2 – Европейска доброволческа служба
thumb-2
Проектът стартира с пресконференция, на която се представиха целите, приоритетите и очакваните резултати от проекта „На общия път към успеха“.
thumb-1
В продължение на два месеца доброволците, които участваха в проекта „На общия път към успеха“ работиха с деца и младежи със специални потребности в различни институции на територията на областния град Смолян - Ресурсен център към Регионален инспекторат по образование – Смолян, Съюз на инвалидите гр. Смолян и Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”.
thumb-1
Доброволците използваха различни методи в своята работа – Workshop, арттерапии, театър, игри.
thumb-1 thumb-1
Дейностите на открито бяха интересни и в същото време много полезни за децата и младежите със специални потребности, които се радваха на вниманието и работата с доброволците.
thumb-1
Доброволците отделяха голяма част от своето внимание в работата си за работа с арттерапевтични средства, което показа и тяхната креативност.
thumb-1
Участниците в доброволческия проект „На общия път към успеха“ представиха и две изложби, резултат от съвместната им работа с деца и младежи със специални потребности.
thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1
Поглед от изложбите по проект „На общия път към успеха“.
thumb-1 thumb-1 thumb-1
Поглед от изложбите по проект „На общия път към успеха“.
thumb-1 thumb-1 thumb-1
На пресконференция за закриването на проекта BG13/A2/324/R2 “На общия път към успеха” доброволците получиха своите youthpass сертификати, които удостоверяват участието им в доброволческата служба и дават реална оценка за нея.
thumb-1


СНЦ "Инсайт" реализира успешно и голям брой младежки инициативи и обмени.
Проект BG13/A1.1/321/R2 – „Пътят към звездите“

Продължение на проект "Всеки може да лети" на Сдружение „Инсайт”, град Смолян. Той се осъществи по идея на младежи със специални потребности, които активно участваха в предишния проект и показаха завидни умения и таланти. С този проект ние ги подкрепихме и им дадохме възможност да се самоутвърждават и да бъдат утвърдени от обществото. „Пътят към звездите” е четиристранен младежки обмен между България, Румъния, Турция и Гърция, в който основна цел беше интеграция и социална самоизява на младежите със специални потребности чрез опознаване на чужди култури, работа в екип и участие в дейности, свързани с изкуство – традиционни танци, модерни танци и либрето. Либрето представлява танц със сюжет, което кореспондира с театралните дейности от предишният ни проект . По този начин и чрез средствата на културата и изкуството вниманието на участниците беше насочено към изграждане на едно по-толерантно и солидарно отношение към младежите със специални потребности като част от голямото Европейско семейство.

Основната цел на проекта беше постигната чрез работата в екип при изучаването на нови танци и репетирането им - гръцки, ромски, турски, влашки и български танци, както и песни от различни музикални жанрове и либрето. Всичко това беше представено на сцената на Родопски драматичен театър – Смолян под надслов „Пътят към звездите”, пред аудитория, състояща се от деца, младежи със специални потребности и широка общественост. Допълнителният ни мотив за подбор на танците като основна дейност в проекта ни беше, че те представляват своеобразна терапия за младежите със специални потребности. Фактът, че всички страни-участници в обмена са от Балканския полуостров, допълнително спомогна за засилване на обществения интерес към сценичната разработка, в която взеха участие младежи със специални потребности и техни връстници.

ПРОЕКТ BG13/A1.1/321/R2
„ПЪТЯТ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“
Програма „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”

Дейност 1 – Младежта за Европа, 1.1 Младежки обмени
thumb-2
Всички участници в проекта имаха свои традиционни вечери – съответно българска, гръцка, румънска и турска, на които представяха танци, песни, носии, ястия и обичаи, характерни за държавата, от която идват.
thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1 thumb-1
Пъстрота и добро настроение съпътстваха традиционните вечери за опознаване между представителите на четирите държави.
thumb-1
Участниците положиха много усилия, за да се подготвят добре за сценичната разработка „Пътят към звездите“ с цената на усърдни репетиции.
thumb-1 thumb-1 thumb-1
Имаше и съвместни танци, в които участваха представители от различни държави.
thumb-1 thumb-1 thumb-1
Сценичната разработка „Пътят към звездите“ се представи на сцена в Родопски драматичен театър – Смолян. Това даде гласност на проекта и запозна обществеността с резултатите от усилената работа на младежите в рамките на десетдневния обмен.
thumb-1 thumb-1
Повечето от българските участници бяха младежи със специални потребности. Това не им попречи обаче да представят с гордост родопски традиционен танц.
thumb-1


Проект BG11/A1.1/121/R1 – „Игрите – културен мост между народите“
thumb-1 thumb-1

Двустранен младежки обмен между България и Гърция. Основната цел беше създаване на предпоставки за междукултурен диалог, толерантност и социално включване на младежи с различна етническа принадлежност. За постигане целите на проекта осъществихме дейности – игри и състезания за развитие на индивидуалните способности и укрепване на физическото и психическото им здраве. Новият реализиран проект „Игрите – културен мост между народите“ показа как чрез игрите у младежите могат да бъдат възпитавани умения за работа в екип; обединяване и общуване в екип при наличието на културни различия; ръководене на екип; решаване на проблеми; мотивираност; създаване на положително мнение за самия себе си; самодисциплина; говорене пред публика за собствените си постижения.

Основните дейности, планирани за младежкия обмен, бяха: междукултурни вечери, състезания, игри на народите, срещи с местни организации, имащи отношение към проблемите на младежите, дискусии по актуални за младите хора теми, опознаване на чужди култури, дебати, творчески дейности за придобиване на нови знания и умения, дейности на открито и др. Така демонстрирахме обединителната същност на различните традиции, добрата екипна работа и инициативността на младите при решаване на европейската политика. Заедно, работейки в екип, по нетрадиционен начин търсихме иновативни подходи за решаване на тези проблеми.Проект BG10/A1.2/299/R3 – „Игрите – културен мост“
thumb-1 thumb-1 thumb-1

Основната цел беше да се създадат предпоставки за междукултурен диалог, толерантност и социално включване на младежи от трите етноса в област Смолян. За постигане целите на проекта бе предвидено провеждане на игри за създаване на доверие, игри за себеутвърждаване и себепознание, игри за инициативност и творчество, игри за самопредставяне /самореклама/, игри за поемане на отговорност и др. Дейностите по проекта стартираха с презентиране и пресъздаване на характерни за трите етноси игри. Бяха представени най-популярните игри за всяка култура, което засили междукултурния диалог и спомогна за изграждане на толерантност между младежите.

Основните дейности се проведоха през два последователни уикенда в хотел „Дикас“ – гр. Смолян. Групата беше от 12 пълнолетни младежи с представители и от трите етноса. Основните занятия се водеха от тренер, който моделира процеса. В планираните дейности се използваха интерактивни методи, базиращи се на предоставяне на възможности за активно включване и участие на младежите в планираните дейности по проекта. Това гарантира придобиване на практически и емоционален личен опит за успешно социално включване и засилен междукултурен диалог.

В хода на проекта се създадоха предпоставки за преодоляване на социалната изолация на младежи чрез организиране на дейности, свързани с развитието на индивидуалните им способности, както и включването им в занятия за укрепване на физическото и психическото им здраве.Проект BG/A1.2/304/2009/R4 – „Социализация чрез изкуство“
thumb-1 thumb-1 thumb-1

Идея за надграждане на изпълнения проект BG/A1.2/084/2009/R1 – „Развитие на младежките ресурси“. Основната цел на проекта беше създаването на предпоставки за установяване на социална равнопоставеност чрез насърчаване на активно участие на младежите в обществения живот, развитие на тяхната толерантност и взаимопомощ.

Занятията се провеждаха през уикендите в хотел “Дикас” – Смолян, в подходяща за целта зала, групите бяха две. Ръководеха се от един художник-консултант по приложни изкуства и един психолог /тренер/. Основните дейности включваха рисуване върху платна с маслени бои и други арт-техники по теми:

 • Щастието;
 • Светът и светлината;
 • Аз и светът;
 • Природата около мен.

Всичко, изработено от младежите, беше подредено в тридневна изложба с послание – “Заедно сме силни”.

Проектът предостави възможност за активно включване и участие на младежите в планираните занятия. Това допринесе за придобиване на практически и емоционален личен опит за успешно социално включване.Проект BG/A1.2/084/2009/R1 – „Развитие на младежките ресурси“
thumb-1 thumb-1 thumb-1

Иидея за подкрепа, въздействие и помощ на целева група, вярвайки, че оценката и развитието на вътрешния потенциал и умения е фундамент в изграждането на едни бъдещи успешни хора. Основните дейности по проекта включваха мотивационен тренинг и две тридневни обучителни тренинг-сесии. Те се проведоха през месец юни 2009 година с пълнолетни младежи от област Смолян и обхванаха следните теми:

 • Работа в група;
 • Група и групови роли;
 • Типове поведения в групова работа;
 • Работа в екип;
 • Възникване на екипност и роли в екипа;
 • Вземане на решения;
 • Модели на вземане на решения;
 • Вземане на решения в ситуация на несигурност;
 • Водене на преговори;
 • Вербална и невербална комуникация;
 • Убеждаваща комуникация;
 • Личностни качества и възможности за развитие на способностите;
 • План за кариерно развитие;
 • Определяне на целите и изготвяне на план за действие;
 • Работа с медии.

Неформалните обучения бяха насочени към обогатяване знанията и уменията на младежите на теми, които със своята актуалност са важни и значими за тях. Въздействието на проекта върху целевата група се състои най-вече в провокиране на тяхното активно участие като споделяне на проблемите им, търсене на индивидуално ефективно решение, повишаване техните човешки ресурси и от там – тяхната конкурентноспособност.