Вие сте тук: СНЦ Сдружение "Инсайт" > Езикови обучения

Езикови обучения
Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт” провежда лицензирани чуждоезикови обучения по Ключова компетенция 2 - Общуване на чужди езици.

Предлагаме обучения по:

  • Английски език – ниво А1, А2 и В1, общо 300 учебни часа, по 100 учебни часа за всяко ниво;
  • Немски език – ниво А1, А2 и В1, общо 300 учебни часа, по 100 учебни часа за всяко ниво;
  • Испански език – ниво А1, А2 и В1, общо 300 учебни часа, по 100 учебни часа за всяко ниво.

По време на обучението залагаме на синхронизирано взаимодействие между традиционните и интерактивните образователни модели, като търсим успешно съчетаване на техните предимства в учебния процес.

За Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт” комуникацията е не само учебна цел, а и средство за обучение. Затова учебният процес при нас се характеризира с:

Равностойно овладяване на новата информация;
Взаимосвързано упражняване на възприетите знания;
Тематично преподаване в контекста на ситуации;
Автентични примери като основа на учебното съдържание;
Преподаване и усвояване на стратегиите при реални ситуации, тематично свързани с обученията;
Създаване на мотивация за учене чрез интересни за обучаемия теми;
Прилагане на различни социални форми на работа – индивидуална, по двойки, групова;
Учебно съдържание, което е провокация за обучаемия да се ориентира в новата материя и да разкрие нови перспективи за себе си.
Комуникативният подход отговаря изцяло на нашата визия за изискваните обучения. Ние сме убедени, че чрез провокиране на активност у обучаемия, чрез създаване на мотивация за учене, чрез поставяне на амбициозни, но постижими цели, новите знания се усвояват трайно и се надграждат бързо. Затова предлагаме групово, а не индивидуално обучение. В групата обучаващият се наистина има възможност да комуникира в диалогична или дискусионна форма, да получава импулси от останалите участници, а и да сравнява собствените си постижения. По този начин, в групата той допълва и надгражда своите знания и изгражда критерии за самооценка.

В края на обучението се полагат изходни тестове, които проверяват нивото на придобитите знания и въз основа на резултатите се издават езикови сертификати.

СЕРТИФИКАТ ЗА УСПЕШНО ПРЕМИНАТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАТ ЗА УСПЕШНО ПРЕМИНАТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Езиковите сертификати:

Съответстват изцяло на Общата европейска езикова рамка;
Са изцяло ориентирани към практиката и междуличностната комуникация;
Важат в страната и в чужбина;
Дори най-ниските нива А1 и А2 представляват официално признат документ за езикова компетентност при кандидатстване за определени длъжности;
Са подходящи за всички над 16 години.
Сертификатите за успешно преминато езиково обучение са от изключителна важност за желаещите да кандидатстват за работа в чужбина, за всички, които завършват професионални гимназии или за тези, които притежават езикови умения в различна степен, но нямат необходимия документ, който да ги доказва точно и да бъде официално признат у нас и в чужбина. Те са от полза не само за кандидатстващите за работа или обучение, но и за работодателите и учебните заведения.

Цена за всяко преминато ниво – 150 лв., общо за трите нива – 450 лв. Заявления за записване се приемат всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

гр. Смолян, бул. „България“ 24, ет.5, офиси 500 и 502
/в сградата на Стоматологична поликлиника/
тел: 0894 777 174