Вие сте тук: СНЦ Сдружение "Инсайт" > Тренинги за развитие на умения

Тренинги за развитие на умения

Социалните умения са всички форми на поведение, които трябва да усвоим, за да участваме ефективно и конструктивно в социалния живот, както и да разрешаваме конфликти, когато това е необходимо.

Подобряването на социалните умения е предпоставка за социална активност и ефективно взаимодействие между хората. Ето защо сред основните цели, които си поставя Сдружение „Инсайт“, са развитие на личностния потенциал на обществото, подобряване възможностите за адаптация към динамично променяща се среда и увеличаване шансовете за оптимална професионална реализация.

В тази връзка Сдружение „Инсайт“ предлага следните консултации и тренинги:

Индивидуално психологическо консултиране

Форма на партньорска работа между клиент и психолог. При него се използват различни техники и похвати от психологията, за да може клиентът да се почувства отново щастлив, силен и способен да продължи живота си по начин, за който винаги е мечтал. По време на консултациите заедно с психолог Вие анализирате силните и слабите си страни, обсъждате стереотипите на мислене, изследвате значими за Вас събития и моменти от живота, разглеждате кои ситуации представляват трудност за Вас и са стресови, проверявате кои Ваши поведения Ви носят успех и кои Ви пречат, експериментирате с непривични за Вас роли. Ще решавате конкретни проблеми, ще релаксирате. Сдружение „Инсайт“ осигурява, от своя страна, професионализъм, внимание и уважение към клиента, сигурност и анонимност;

Коучинг за личностно израстване

Насочен е към поставяне и изпълнение на конкретни цели – по-добри взаимоотношения у дома / на работното място, оптимално здравословен и балансиран режим, изпълнение на отлагани творчески проекти, синхронизиране с духовни търсения, приоритизиране на задачи, откриване на време за себе си; повишаване на мотивацията; ефективно планиране и предприемане на действия; развитие и утвърждаване на нови навици и умения; освобождаване от нездравословни убеждения; придобиване на по-висока себеоценка и увереност;

Обучение за работа в екип

Качеството на работа и успешност на фирмата, зависи в голяма степен от това доколко служителите умеят да работят в екип. Обучението е насочено към оптимизиране и регулиране вътрешно-груповите процеси във Вашия екип. Участниците в този тренинг се поставят в специфични и нетипични за тях ситуации, за да се изследват ролите, които те заемат в екипа, техните отношения, както и причините за съществуващи проблеми и конфликти. Членовете на екипа участват при оценката и анализа на всяка ситуация, в която са поставени. Така те съдействат за повишаване на груповата кохезия и изграждането на план за повишаване качеството на общите проекти. Резултати от тренинга са свързани с по-висока ефективност в работния процес; по-прецизно вземане на решения; повишаване на удовлетвореността от работата; по-високи нива на мотивация; стимулиране креативността на служителите; намаляване на конфликтите;

Тренинг за изграждане на екипи ( Team building )

Тиймбилдингът представлява групова работа с цел изграждане на сплотен екип и повишаване на неговата ефективност. Той може да бъде проведен в предварително наета за целта зала или извън динамичния град на специално организирано място. Това е метод, който се прилага под формата на динамични ролеви игри, съдържащи елементи на креативност, спонтанност, взаимната помощ в екипа, както и желанието за приключение. В основата на разработваните игри се залагат техники от психодрамата и когнитивно – поведенческата психология. Тренингът повишава сензитивността на личността в условията на интензивен групов опит, развива знанията и способностите за общуване, създава условия за споделяне на собствените преживявания в група. Изгражда умения за работа в екип и вземане на групово решение, повишава доверието и сътрудничеството между отделните членове на групата;

Тренинг за развитие на комуникативните умения

Тренингът е насочен към изграждане на умения за предлагане на продукт, водене на преговори, сключване на сделки и повишаване като цяло на комуникативните възможности. Овладява се последователността от специфични цели при водене на разговор, реакциите спрямо изказванията на партньора, въздействието на невербалната комуникация върху ефективността на сделката;

Тренинг за развиване умения за продажба

Тренингът е насочен към изграждане на умения за предлагане на продукт, водене на преговори, сключване на сделки и повишаване като цяло на комуникативните възможности. Овладява се последователността от специфични цели при водене на разговор, реакциите спрямо изказванията на партньора, въздействието на невербалната комуникация върху ефективността на сделката;

Тренинг за разрешаване на конфликти

Tренингът създава умения за опознаване и справяне с чувствата, които водят до пораждане на конфликтни ситуации и ескалиране на конфликта. Спомага за откриване на общност в интересите при сложни ситуации. Показва начините за преработка на неефективните позиции в спора и стъпките за конструктивно общуване;

Тренинг за устойчивост към стресогенни въздействия

Стресът оказва влияние върху емоционалното и физиологичното състояние на човек, което повлиява работоспособността, мотивацията и ефективността му в работния процес. Когато стресът вече е оказал своето влияние, е трудно човек сам да се справи с последствията и това му коства много повече време и усилия, което неминуемо рефлектира върху работата му. Препоръчително е да се предприемат своевременни мерки за снижаване нивото на стрес и да се провежда периодична профилактика. По този начин служителите ще са винаги пълноценни в своята дейност и стресът няма да се отразява негативно върху здравето им. Участието в този тренинг ще спомогне за снижаване актуалното ниво на стрес и за усвояване на умения за самостоятелно редуциране на стреса. Тренингът подкрепя и разширява уменията за психично разтоварване. Овладяват се методите на прогресивната мускулна релаксация, автогенен тренинг и активните форми на възстановяване. На основата на техниките " отпускане чрез концентрация" и " общуване чрез движение" се постига противодействие на склонноста към успокоение чрез външни субстанции- алкохол, медикаменти, психотропни вещества;

Тренинг за повишаване уменията за публично представяне на продукт (презентация)

Tренингът е насочен към овладяване на базисни знания и умения за правилно структуриране на темата и публично изложение. Овладява се спецификата на подреждане на материала в трите части на темата- увод, изложение и заключение. Разкриват се психологическите механизми за преценка, взаимодействие и въздействие върху аудиторията;

Тренинг за асертивно (уверено) поведение

Tренингът спомага за преодоляване на неувереността, за повишаване на самочувствието и самооценката на участниците. Овладяват се техники за ефективно поведение чрез отстояване на собствената позиция без конфронтиране с околните;

Тренинг за формиране на лидерски умения

Tренингът е насочен към изграждане на способности на мениджърите да включват служителите в разработването на планове, вземането на решения и постигане целите на компанията. Последователност в техните действия, гарантираща положителен пример пред подчинените им. Способност да променят неефективни практики и да въвеждат нови подходи за оптимизиране на работния процес.