Вие сте тук: СНЦ Сдружение "Инсайт" > Център за професионално обучение

Център за професионално обучение
Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт” провежда лицензирани чуждоезикови и професионални обучения. Провеждали сме и продължаваме да работим по държавни и европейски програми и фондове за професионална квалификация и преквалификация. Ние продължаваме да спомагаме за осъществяването на редица Европейски проекти, финансирани от фондове за подпомагане и развитие. Всяко едно от специализираните обучения Ви отваря допълнителна врата за професионална реализация на трудовия пазар.

ЛИЦЕНЗИИ 1
ЛИЦЕНЗИИ 2
ЛИЦЕНЗИИ 3
ЛИЦЕНЗИИ 4
ЛИЦЕНЗИИ 5
ЛИЦЕНЗИИ 6
ЛИЦЕНЗИИ 7
ЛИЦЕНЗИИ 8
ЛИЦЕНЗИИ 9
ЛИЦЕНЗИИ 10
ЛИЦЕНЗИИ 11
ЛИЦЕНЗИИ 12

Курсисти на Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт” имат реалната възможност да почувстват работната обстановка още по време на самото обучение. Ние провеждаме часовете за специфична теоретична подготовка и качествено практическо обучение.

Обученията за придобиване на професионална квалификация се провеждат в съответствие с изискванията на Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/ по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете с цел получаване на свидетелство за професионална квалификация или удостоверение при провеждане на обучение по част от професия, след приключване на курса за квалификация. Обучениeтo по част от професията е непълен квалификационен курс, в който се изучават само специфични за професията учебни модули.

Свидетелство за професионална квалификация

Придобиването на степен на професионална квалификация дава правоспособност на успешно завършилите лица да упражняват съответната професия и специалност, да бъдат конкурентоспособни и мобилни на пазара на труда, да получат сравнително по-високи трудови възнаграждения.

За обучение в Центъра се приемат всички български граждани, които притежават диплома за образование или завършен клас от образование, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна. Груповите дневни форми са подходящи за безработни лица, за обучаващи се по заявка на Бюратa по труда или по проекти, финансирани от ЕС. Вечерната и съботно-неделните форми са подходящи за заети лица или обучаващи се по заявка на работодатели или по проекти, финансирани от ЕС, за получаване на допълнителна квалификация.


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ВСИЧКИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Ключова компетенция 1- Общуване на роден език:
  • Комуникативни умения - 16 учебни часа.
 • Ключова компетенция 2 - Общуване на чужди езици:
  • Английски език - 300 учебни часа;
  • Немски език - 300 учебни часа;
  • Испански език - 300 учебни часа.
 • Ключова компетенция 4 - Дигитална компетентност:
  • Компютърна грамотност - 45 учебни часа;
  • Работа със специализиран софтуер CORELDRAW- 45 учебни часа;
  • Работа със специализиран софтуер AUTOCAD - 45 учебни часа;
  • Работа в Интернет - 45 учебни часа.
 • Ключова компетенция 5 - Умение за учене:
  • Мотивационно обучение - 30 учебни часа.
Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт” притежава лиценз № 2013121046 от Националната агенция за професионално образование и обучение по следните професии и специалности:
Наименование и код на професията Наименование и код на специалността Степен на професионална квалификация, съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение на МОМН Брой учебни часове за пълен курс на обучение с получаване на: Свидетелство за професионална квалификация обр.3-54 на МОМН Брой учебни часове за част от професия с получаваме на: Удостоверение за професионално обучение обр. 3-37 на МОМН
622030 Работник в озеленяването 6220301 Озеленяване и цветарство Първа степен на професионална квалификация 300 200
851010 Еколог 8510101 Екология и опазване на околната среда Трета степен на професионална квалификация 960 600
812020 Планински водач 8120201 Туризъм Трета степен на професионална квалификация 960 600
861020 Спасител при бедствия, аварии и катастрофи 8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи Трета степен на професионална квалификация 960 600
582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи Първа степен на професионална квалификация 300 200
582090 Помощник пътен строител 5820901 Пътища, магистрали и съоръжения Първа степен на професионална квалификация 300 200
812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120102 Селски туризъм Трета степен на професионална квалификация 960 600
762040 Социален асистент 7620402 Подпомагане на възрастни Втора степен на професионална квалификация 660 300
345040 Сътрудник в бизнес - услуги 3450401 Бизнес - услуги Втора степен на професионална квалификация 660 300
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес Втора степен на професионална квалификация 660 300
762020 Сътрудник социални дейности
7620201
7620202
Социална работа с деца и семейства в риск
Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Трета степен на професионална квалификация 960 600
582040 Строител - монтажник
5820401
5820402
5820403
5820404
5820405
Стоманобетонни конструкции
Метални конструкции
Сухо строителство
Дограма и стъклопоставяне
Изолации в строителството
Втора степен на професионална квалификация 660 300
621030 Растениевъд
6210302
6210303
6210304
6210305
6210306
6210307
6210308
Полевъдство
Зеленчукопроизводство
Трайни насаждения
Селекция и семепроизводство
Тютюнопроизводство
Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури
Растителна защита
Втора степен на професионална квалификация 660 300
812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация Трета степен на професионална квалификация 960 600
812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване Трета степен на професионална квалификация 960 600
623060 Работник в горското стопанство
6230601
6240302
6240303
6240304
Лесокултурни дейности
Дърводобив
Дивечовъдство
Билкарство
Първа степен на професионална квалификация 300 200
624040 Работник в рибовъдството 6240401 Рибовъдство Първа степен на професионална квалификация 300 200
524090 Работник в полимерните производства 5240901 Преработване на полимери Първа степен на професионална квалификация 300 200
621140 Агроеколог 6211401 Агроекология Трета степен на професионална квалификация 960 600
581020 Реставратор- изпълнител
5810201
5810202
Конструктивна реставрация
Декоративна реставрация
Втора степен на професионална квалификация 660 300
582050 Монтажник на ВиК мрежи

5820501

5820502

Вътрешни ВиК мрежи

Външни ВиК мрежи

Втора степен на професионална квалификация 660 300
582030 Строител
5820302
5820303
5820304
5820305
5820306
5820307
5820309
5820310
5820311
5820312
Кофражи
Армировка и бетон
Зидария
Мазилки и шпакловки
Вътрешни облицовки и настилки
Външни облицовки и настилки
Бояджийски работи
Строително дърводелство
Строително тенекеджийство
Покриви
Втора степен на професионална квалификация 660 300
543020 Оператор в дървообработването
5430201
5430202
5430203
5430206
Производство на мебели
Производство на врати и прозорци
Производство на тапицирани издели
Дърворезно, амбалажно и паркетно производство
Втора степен на професионална квалификация 660 300
542090 Работник в производство на облекло 5420901 Производство на облекло Първа степен на професионална квалификация 300 200
811030 Камериер 8110301 Хотелиерство Първа степен на професионална квалификация 300 200
542070 Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия
5420701
5420702
Производство на обувни изделия
Производство на кожено-галантерийни изделия
Втора степен на професионална квалификация 660 300
621040 Техник- животновъд
6210401
6210402
6210403
6210404
6210405
6210406
6210507
Говедовъдство
Овцевъдство
Свиневъдство
Птицевъдство
Зайцевъдство
Пчеларство
Коневъдство и конна езда
Трета степен на професионална квалификация 960 600
621060 Фермер
6210601
6210602
Земеделец
Производител на селскостопанска продукция
Втора степен на професионална квалификация
660
300
 623040  Лесовъд  6230401  Горско стопанство Втора степен на професионална квалификация 660 300
622010 Техник –озеленител
6220101
6220102
Цветарство
Парково строителство и озеленяване
Трета степен на професионална квалификация 960 600

 

logo
Освен платени обучения, Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт” предлага и ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ.

Сега вече безплатно можете да получите професионална квалификация по желаната от Вас професия и специалност или обучение по Kлючови компетенции на Европейската референтна рамка. Обученията се финансират изцяло от Европейския социален фонд по Схема “Аз мога повече” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. По тази схема могат да участват всички заети лица на пълно работно време по трудов договор, с изключение на държавната администрация, администрацията на органите на местното самоуправление, съдебната система, като кандидатстват за обучения с подаване на заявления в регионалните Дирекции “Бюро по труда” по местоживеене. Повече информация на: http://www.az.government.bg/404/, както и http://www.btlyaskovets.free.bg/.

Одобрените кандидати получават ваучери с фиксирана номинална стойност, които дават право на притежателя да премине безплатно избрано от него обучение, с което се покрива изцяло стойността на обучението, независимо от неговата продължителност.

Възползвайте се от тази възможност като се включите в курсовете за професионално обучение и обучения по ключови компетенции организирани от Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт”.

Какъв е редът за кандидатстване и получаване на ваучери за обучение?
Изберете обучение от списъка на курсове, организирани от Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт”;
Свържете се с нас, за да получите безплатна консултация за избрания от Вас курс на обучение;
Подайте лично или чрез упълномощено от Вас лице заявление за получаване на ваучер в териториалната Дирекция „Бюро по труда” за избраното обучение;
Посочете в заявлението като обучаваща институция (доставчик на услуги) – Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт”;
Получете Вашия ваучер и се свържете с нас за сключване на договор и уточняване графика на учебния процес.

Център за Професионално Обучение СНЦ „Инсайт” предлага на всички, които желаят да се включат в обученията с ваучери, безплатна консултация относно реда за подаване на документи и получаване на ваучери. Нашите консултанти ще Ви помогнат да направите най-подходящия за Вас избор на професия и специалност за професионално обучение или вида обучение по ключови компетенции.

Организацията на учебният процес ще бъде съобразена с Вашата професионална заетост и седмична натовареност.